Si të flasim rreth CORONA VIRUS – 19 me fëmijët e vegjël

Si të flasim rreth CORONA VIRUS – 19 me fëmijët e vegjël është një udhëzues i përgatitur nga UNICEF.

Ky material në përmbajtje synon të japë udhëzime se si mund të flasim rreth Koronavirusit në mënyrë të thjeshtë, të qartë dhe bindëse, duke adresuar njëkohësisht emocionet që fëmijët mund të ndjejnë gjatë fëmijërisë së hershme

https://www.unicef.org/albania/media/2651/file/Si%20t%C3%AB%20flasim%20me%20f%C3%ABmij%C3%ABt%20rreth%20Koronavirusit.pdf