Njoftim për Punësim – Nisma ARSIS

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në bashkëpunim me Terre des Hommes në Shqipëri kërkon të
rekrutojë një punonjës social në kuadër të projektit “Riintegrimi i qëndrueshëm socio-ekonomik i
migrantëve të kthyer në Shqipëri” financuar nga GIZ (programi Migracioni për Zhvillim) . Ai/ajo do të
ketë për detyrë të zbatojë në kohë dhe me cilësi aktivitetet e projektit dhe ofrimin e mbështetjes
ndaj famijeve vulnerabël, vecanërisht procesin e riintegrimit të familjeve të rikthyera nga
emigracioni që i përkasin Bashkisë Durrës, NjA Rrashbul.

Kliko ketu per thirrjen