Menaxher rasti për mbështetjen e procesit të deinstitucionalizimit në Bashkinë Shkodër