Nisma ARSIS po kërkon një grup ekspertësh për të mbështetur zhvillimin dhe zbatimin e programeve fokusuar në aftësitë në rast njoftimi pozitiv, duke synuar veçanërisht riintegrimin dhe rehabilitimi (R&R) i Luftëtarëve të Huaj Terroristë (FTF) dhe familjeve të tyre. Ekspertiza e këtyre profesionistët do të jenë vendimtar në sigurimin e suksesit të këtyre programeve, duke përfshirë përfshirjen e tyrenë angazhimin e komunitetit, koordinimin e palëve të interesuara, menaxhimin e programit dhe ndërtimin e kapaciteteve.