Njoftim për Punësim – Nisma ARSIS

Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në bashkëpunim me Terre des Hommes në Shqipëri kërkon të rekrutojë një punonjës social në kuadër të projektit “Riintegrimi i qëndrueshëm socio-ekonomik i migrantëve të kthyer në Shqipëri” financuar nga GIZ (programi Migracioni për Zhvillim) . Ai/ajo do të ketë për detyrë të zbatojë në kohë dhe me cilësi aktivitetet […]