Menaxhimi i rasteve të fëmijëve në konflikt me ligjin

Menaxhimi i rasteve të fëmijëve në konflikt me ligjin është sfidues duke filluar me vështërsinë e raportimit dhe menaxhimit proaktiv deri në riintegrimin e tyre në shoqëri. 2 vellëzër të mitur, A.R dhe L.R janë identifikuar nga Ekipi i Shërbimit Emergjent të Nisma ARSIS, që ofron ndihmë psikologjike dhe sociale në stacionet e policisë në […]

Case management of children in conflict with the law

Managing children in conflict with the law is a challenging process that ranges from the difficulty of reporting and proactive case management, to their reintegration into society. Two young brothers (AR and LR) were identified by the Emergency Service Team of ARSIS Initiative that provides psychological and social assistance to the police stations in Kamza […]